Останні статті

ОБЛІК ТА ПОШУК ПАМ'ЯТОК

ОБЛІК ТА ПОШУК ПАМ'ЯТОК

АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Складовою частиною світової культурної спадщини є самобутня культу­ра українського народу, яку він створив за багатовікову історію свого існування та розвитку.

З метою збереження історико-культурної спадщини українського народу та забезпечення її відродження структурами Держбуду України провадиться виявлення пам'яток, їх каталогізація і паспортизація, обстеження та опис з ви­користанням матеріалів архівів відомчих підприємств галузі охорони пам'яток містобудування і архітектури України.

Проте стан зовнішнього інформаційного середовища, зокрема галузевих архівів підприємств Держбуду: розпорошення інформації у безлічі документів; відсутність необхідної та достатньої кількості даних, які характеризують об'єкт; неупорядкованість даних, які перебувають у розпорядженні фондоотримувачів інформації - не дозволяє використовувати її в існуючому вигляді для наукових досліджень та виборок.

Упорядкування матеріалів обстежень, які знаходяться в архівах і містять відомості про пам'ятки культури України, вимагає використання засобів інтег­рації даних, які забезпечать включення до наукового обігу усіх відомостей про об'єкти національної культури.

Система, яка надасть можливість забезпечити дослідження та опис пам'яток, їх облік, збереження та реставрацію, повинна мати не окремі компо­ненти, а повний перелік необхідних видів забезпечення системи: методичне, організаційне, кадрове, правове, лінгвістичне, технологічне і технічне. Сучасні вимоги документування пам'яток містобудування та архітектури висвітлюють лише окремі компоненти необхідних видів.

Компоненти видів забезпечення системи документування пам'яток, що відповідають сучасним вимогам, вивчаються і формуються комплексними нау­ковими дослідженнями.

У системі Держбуду України питаннями комплексного вивчення пам'яток містобудування та архітектури займається Науково-дослідний інсти­тут теорії та історії архітектури та містобудування.

Фахівці Головного науково-методичного центру містобудівного кадаст­ру населених пунктів України у відділі управління розвитком містобудівних систем НДІТІАМ, займаючись дослідженням та документуванням пам'яток ар­хітектури та містобудування, аналізуючи міжнародний досвід у цих питаннях, дійшли висновку, що у традиційну технологію документування пам'яток треба широко впроваджувати компоненти комп'ютерної технології.

Аналіз компонентів методичного забезпечення системи документування показав, що традиційні методи й засоби ведення системи документування пам'яток архітектури та містобудування не дозволять створити предметну га­лузь як єдину систему опису об'єктів пам'яток, відомих персон, причетних до виникнення цих об'єктів та документів, в яких висвітлено відомості щодо об'єктів.

Нова технологія відповідно впливає та визначає структуру й зміст ком­понентів забезпечення системи документування. Сучасна інформаційна технологія збирання, введення, зберігання, аналізу, обробки та виведення даних щодо пам'яток має забезпечуватись засобами банків даних та експертних систем. Ос­новними змістовними підсистемами банку даних можуть бути національний кадастр пам'яток архітектури та містобудування України, підсистема даних щодо документів архівів підприємств Держбуду України та експертна підсис­тема знань щодо нерухомих пам'яток історико-культурної спадщини України.

Останнім часом зазначеними фахівцями НДІТІАМ здійснено розробки, засновані на методах логічного програмування, процедурах обробки растрової, векторної, та тримірної графіки, засобах лексичного аналізу, які використовуються для створення компонентів методичних основ стандартів та форм опису пам'яток, програмно-інформаційних та технічних засобів ведення баз даних ка­дастру історико-культурної спадщини України, а також засобів, що забезпечу­ють виконання дослідницьких та реставраційних робіт. Результати розробок до­зволять створити якісно нові засоби та технології ведення даних історичної та культурної спадщини.

На єдиних методичних принципах розроблені окремі компоненти забез­печення сучасної інформаційної технології, які в процесі модернізації системи документування пам'яток архітектури та містобудування в цілому в структурі Держбуду України будуть об'єднані у системі забезпечення банку даних пам'яток архітектури та містобудування.

Для ведення архівів, тим більше сучасною інформаційною технологією, важливо користуватися однозначними класифікаціями ознак документів та об'єктів предметної галузі. Фахівцями Головного науково-методичного центру містобудівного кадастру населених пунктів України у відділі управління розви­тком містобудівних систем НДІТІАМ при виконанні низки науково-дослідних робіт було продовжено та грунтовно доопрацьовано попередню редакцію класифікації та структуризації об'єктів містобудування і архітектури, а також до­кументів архівів, в яких ці об'єкти досліджено.

При формуванні окремих баз даних в НДІТІАМ проходять експеримен­тальне впровадження розроблені та сформовані за єдиними правилами компо­ненти забезпечення системи документування пам'яток архітектури та містобу­дування: єдина система опису; єдина, але відкрита система класифікації ознак, єдина система термінів та визначень, єдиний лексичний розділ - лексикон, те­заурус, сумісна система технічних засобів.

Розроблені компоненти можна уявляти, як компоненти майбутнього на­ціонального кадастру пам'яток архітектури та містобудування, а також компо­ненти майбутнього єдиного банку даних історико-культурної спадщини Украї­ни. Це дозволить оперативно одержувати вірогідну інформацію, забезпечувати

Обмін інформацією між підприємствами галузі, обмінюватися даними між ба­зами та банками даних щодо історико-культурної спадщини.

Ці розробки встановлюють порядок створення і ведення бази обліку, пошуку нерухомих пам'яток культурної спадщини та накопичення дослідниць­кої інформації на прикладі пам'яток містобудування та архітектури, занесених до зазначеного вище реєстру пам'яток м. Києва, а також, вимог до програмного забезпечення.

Інформація, що міститься в базі, повинна використовуватися при розв'язанні задач охорони і збереження пам'яток містобудування та архітекту­ри, їх реставрації, а також регенерації історичних поселень.

Першим традиційним документом, який потребує модернізації для впровадження в галузі, є список реєстр пам'яток містобудування та архітекту­ри. В результаті дослідження форм і змісту реєстрів обліку пам'яток містобуду­вання та архітектури в Україні та за кордоном прийнято форму обліку пам'яток містобудування та архітектури, рекомендовану Європейською Радою співробі­тництва міжнародних центрів з документування архітектурної спадщини.

Розробка проекту програмного забезпечення структури реєстру пам'яток архітектури і містобудування здійснювалась згідно із законами України Про охорону культурної спадщини, Основи законодавства про культуру, Про концепцію Національної програми інформатизації, Про Національну програ­му інформатизації, Про затвердження завдань Національної програми інфор­матизації на 1998-2000 роки, а також з урахуванням пропозицій до Програми інформатизації культурної спадщини України, що були розроблені Координа­ційною групою провідних науковців таких фахових інститутів як НДІТІАМ Держбуду України, Інституту археології НАН України, Інституту історії НАН України, Інституту пам'ятнико охоронних досліджень Мінкультури України.

Результати наробок увійшли до пропозицій при підготовці Комплексної програми паспортизації пам'яток історії та культури України в частині, що стосується пам'яток містобудування та архітектури, які в середені поточного року були підготовлені в НДІТІАМ за завданням Управління охорони та реста­врації пам'яток містобудування і архітектури Держбуду України у зв'язку з до­рученням Кабінету Міністрів України та дорученням Президента України.

Інформаційне забезпечення повинно включати бази даних моделі об'єктів дослідження, класифікатори, лексичний розділ; опис структури та ор­ганізації інформаційного забезпечення, перелік баз даних, правила підготовки інформації, контролю, змін, відновлення бази даних.

Спираючись на накопичений у даному напрямку досвід, враховуючи та узагальнюючи попередній доробок НДІТІАМ у цій галузі на грунті запропоно­ваної у цих роботах системи класифікації та кодування було проаналізовано і суттєво розвинуто структуру елементів реєстру пам'яток містобудування та ар­хітектури, деталізовано перелік їх показників.

Результатом зазначеної роботи став опис інформації про пам'ятки міс­тобудування та архітектури, представлений у вигляді ієрархічно-логічної моде­лі семи рівнів.

В ході роботи насамперед було визначено місце пам'яток містобудуван­ня та архітектури, як об'єктів дослідження.

Пам'ятки національної культурної спадщини поділяються на дві пред­метні галузі - рухомі та нерухомі пам'ятки культурної спадщини. Нерухомі пам'ятки національної культурної спадщини складаються з семи основних кла­сів: містобудування, архітектура, історія, археологія, монументальне мистецтво, садово-паркове мистецтво та пам'ятки ландшафту.

Всі об'єкти будь якого класу галузі нерухомих пам'яток культурної спа­дщини мають низку суттєвих спільностей, які за своїм інформаційним змістом складаються з атрибутивної, довідкової, науково-дослідної інформації про об'єкт, що сформована у дев'ять основних типологічних блоків: перший - іден­тифікація об'єкта, тобто фіксація первинної та сучасної назви, а також визна­чення одного або декількох класів, до яких належить ця пам'ятка; другий - те­риторіальна прив'язка кожного об'єкта поштова, адміністративна, топогеодезична, топонімічна та ін.; третій — характеристика технічного стану; четвертий - реєстрація охоронного статусу; п'ятий - фіксація функціонального призна­чення та використання; шостий - визначення осіб та установ, причетних до іс­нування пам'ятки; сьомий - перелік документів, що містять відомості про пам'ятку; восьмий - компоненти, які мають особливу цінність; дев'ятий - інфо­рмація про складання та ведення даних.

Кожний структурний блок складається з елементів, що характеризують об'єкт. В залежності від причетності до того чи іншого класу спільні однакові елементи можуть відрізнятися своїми характеристиками та їх показниками, оскільки кожний клас має свої, лише йому притаманні, характеристики та особ­ливості. Перелік цих як елементів так і показників для кожного класу визнача­ється і фіксується класифікаторами тезаурусу кожної предметної області знань.

Пропонована таким чином для використання диференційна система складових елементів пам'яток національної культурної спадщини, в розділі Пам'ятки містобудування та архітектури дозволяє моделювати й інтерпрету­вати розмаїття характеристик кожного об'єкта в напрямку узагальнення певних процесивних ознак під час розробки та оформлення містобудівної документації.

База даних реєстру пам'яток містобудування і архітектури - це автома­тизована інформаційна система, що містить дані про об'єкт згідно структури показників.

На основі обраної структури реєстру пам'яток містобудування і архітек­тури розроблено форми, які встановлюють порядок створення і ведення бази даних реєстру, її організаційну структуру, вимоги до програмного забезпечен­ня.

Існує можливість використовувати по запиту ті форми, які необхідні в кожному конкретному випадку. Форми можуть бути згруповані в такому по­рядку, який зручний для роботи.

Розроблено форму для підготовки, вводу та редагування інформації, а також форма твердої копії картка інформації про об'єкт для збереження у кар­тотеці

База даних наповнена інформацією про об'єкти, що містяться в Держав­ному реєстрі національного культурного надбання пам'ятки містобудування і архітектури, в Зводі пам'яток історії та культури України існує для кожної області та окремо по Києву, в Державному списку нерухомих пам'яток історії та культури м. Києва, в Списку споруд, що рекомендовано включити до Зводу пам'яток історії та культури м. Києва, а також в Списку об'єктів культурної і природної спадщини Києва, який сформовано при виконанні Історико-архітектурного та історико-містобудівного опорних планів Києва.

Виконана робота складається з двох частин. Перша частина, текстова, складається з трьох розділів: перший розділ - науково-дослідні обгрунтування методичного забезпечення; другий розділ - перелік та зміст класифікаторів; третій розділ - викладення технологічного і технічного забезпечення інформа­ційної системи обліку та пошуку пам'яток культурної спадщини. Друга части­на, програмне забезпечення інформаційно-пошукової системи УрбоКад роз­діл Нерухомі пам'ятки культурної спадщини, підрозділ Пам'ятки архітекту­ри та містобудування, які представлені базою даних пам'яток архітектури та містобудування м. Києва загальним обсягом понад дві тисячі об'єктів.

Робота присвячена основним питанням методології, методики і практи­ки створення інформаційної система обліку та пошуку нерухомих пам'яток ар­хітектури та містобудування. Розглянуті основні поняття і визначення, структу­ра даних, описана система елементів. Надані практичні рекомендації по ство­ренню і функціонуванню інформаційної системи обліку та пошуку пам'яток культурної спадщини різного рівня, їх комплектації програмно-технічними за­собами.


Создание сайтов ЕкатеринбургШаблоны сайтовПоиск товаров - справочник цен, каталог магазинов, прайс-листыБесплатные шаблоны дизайна религиозных сайтов